พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

            บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของคู่ค้า ที่เป็นบุคคลสำคัญของเรา และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

            บริษัทฯจึงขอแจ้งให้คู่ค้าทุกท่าน ทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม
ใช้และเปิดเผย  ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac lorem pretium, laoreet enim at, malesuada elit.

Categories

Archive

Tags

There’s no content to show here yet.

Social Links